Syria 2: Bosra - Carolynn-in-Dubai
Religious symbol in the basilica.

Religious symbol in the basilica.

syriadamascusbosraroman ruinstheatretheater