Kenya - Carolynn-in-Dubai

The farmhouse at Njoro

kenyanjoro