Kenya - Carolynn-in-Dubai

Pelicans on Lake Naivasha.

kenyaLake Naivasha