Kenya - Carolynn-in-Dubai

Lake Baringo, Kenya.

1230