Kenya - Carolynn-in-Dubai

Lake Naivasha, Kenya

kenyaLake Naivasha